Tiparire Factura din contracte prestari servicii

Am introdus in modul de Contracte prestari servicii in pagina cu facturi clienti posibilitatea de tiparire Factura